Kona ba Vidio.com

Vidio.com hanesan servisu video Streaming over the top husi Nasaun Indonesia nebe’e hari iha dia 15 Outubru 2014. Telkomcel servisu Vidio atau fasilita kliente hodi asesu streaming direitamente ba konteudu Premium sira hanesan:

Original Series, Sinetron Indonesia, FTV, Reality Shows, Vidio Exclusive, Kids Kontent hanesan (Tayo, Baby Bus no seluk tan), FTA Channels, Radio, Musika, Desportu hanesan Laliga 1,2,3 UEFA (UCL&UEL), AFF U23, F1, F2, F3 & Porsche Race, Pro Liga No BeiN Channel, nebe’e fo sai liu hosi Vidio.com.

Sosa voucher Vidio.com Premium uza pulsa Telkomcel, atu bele asesu no subskreve ba Channel no konteudu Premium sira Vidio.com nian.

Maneira rejistu atu assesu Vidio.com:

  1. Uja Broses hakerek Vidio.com
  2. Hanesan iha butaun Masuk/Login iha butaun liman los leten
  3. Rejistu bele uja Facebook nebe iha ou bele mos uja google Accout ou bele mos rejistu uja email foun
  4. Wainhira rejistu sukses ona sei mosu email ou Facebook nebe mak ita uja ba rejistu

Maneira Redeem Kodigu voucher Vidio.com:

  1. Vizita pajina https://www.vidio.com/voucher-redeem no direitamente ba iha pagina Redeem ou Toup Kodigu Voucher Vidio.com
  2. Priense Kodigu voucher Vidio.com nebe’e simu ona liu hosi SMS, no hanehan iha butaun Terapkan.
  3. Sei mosu Notifikasaun Suksesu depois de halo redeem ou Topup.
  4. Ita nia Streaming ba Vidio.com ativu ona.
  5. Bele cek ita nia validade subskrisaun ba konteudu Premium iha Aplikasaun Ou Website Vidio.com iha Menu Hau nia pakote ou pakote aktivu.
  6. Halo favor troka ita nia kodiku Voucher Vidio.com antes 24 Horas iha Link https://www.vidio.com/voucher-redeem

Se karik belun sira iha difuldade atu assesu content sira nebe iha halo favor kontaktu ba Call Centre 123

Hili Denom

Note:

Voucher ida ne bele Assesu deit Platinum eskluidu F1,F2,F3 no Porsche

Note:

Voucher ida ne bele Assesu Platinum inklui F1,F2,F3 no Porsche


Hili Metode Selu Nian
USD 0.00