Scrello
Iha jogu Scrello, ita bele subskreve hodi joga jogus kartaun koir (Scratch Card) ilimitadu. Koko ita nia sorte, kolekta kupon, no hadau premiu oi-oin nebee oferese husi Scrello. Game nee bele funciona iha device hotu hanesan Dekstop, tablet no device selular sira, no la presiza download.

Termu no Kondisaun
  1. Tenke uza numeru Telkomcel
  2. Subskrisaun kada loron USD 0.20 cent ou kada semana USD 1.00
  3. Subskrisaun sei renova automatikamente kada loron ou semana, to'o kliente hili atu hapara subskrisaun.
  4. Jogu Scrello ne so bele halimar iha web games.tl
Maneira halimar scrello no hetan premiu
  • login uza numero Telkomcel
  • Hili jogu/game kartaun scratch nebee ita hakarak.
  • Halimar kartaun koir online hodi buka tikete/kupon.
  • Koleta tikete hodi troka ba premiu nebe iha, tuir ita nia total tikete nebee iha.