Informasaun kona ba Aplicasaun

Telkomcel servisu hamutuk ho parseiru sira atu fornese apps/aplikativus atu klientes Telkomcel bele download no asesu uza numeru Telkomcel. Click iha kada imagem atu hetan informasaun liu tan kona ba kada game. Atu download, click iha botaun Download iha kada game.